REGULAMIN ZAMIESZCZANIA ARTYKUŁÓW

Portal www.przelacznaslonsk.pl przyjmuje do publikacji w ramach prowadzonego serwisu prace oryginalne, przeglądowe, doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne, jak również prace o innym charakterze, w zakresie tematyki objętej zainteresowaniami portalu www.przelacznaslonsk.pl.

Artykuły przesyłane do publikacji nie mogą być ani uprzednio publikowane, ani złożone do redakcji innych czasopism. Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, rycin, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie uprawniające do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich.

W przypadku skierowania przeciwko portalowi www.przelacznaslonsk.pl jakichkolwiek roszczeń związanych z nadesłanymi materiałami bądź do nich się odnoszących, a zgłoszonych przez osoby trzecie, Autor zgłaszający zwolni portal www.przelacznaslonsk.pl z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.

Teksty powinny być przesłane do portalu w języku polskim, a następnie publikacje będą poddane recenzji (peer review) oraz korekcie pod względem błędów językowych.

Przesłanie pracy nie wiąże się z przeniesieniem na portal www.przelacznaslonsk.pl autorskich praw majątkowych na którymkolwiek z pól eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważnienie portalu www.przelacznaslonsk.pl do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, z zastrzeżeniem udzielonej zgody na publikację artykułu na portalu www.przelacznaslonsk.pl.

Wysłanie pracy do publikacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu publikacji.

Publikacja artykułu nastąpi w terminie 48 godzin.

Wszystkie teksty powinny być przygotowane według poniżej opisanych zasad.

  1. Imię i nazwisko Autora, poprzedzające tytuł pracy (opcjonalnie : stopniem lub tytułem naukowym wraz z nazwą instytucji, którą Autor reprezentuje).
  2. Pliki tekstowe należy przesyłać w edytowalnych wersjach plików tj. pdf, doc, docx, odt, rtf,
  3. Kursywa zarezerwowana jest dla tytułów pozycji bibliograficznych, wyrażeń obcojęzycznych oraz cytatów.
  4. Materiał ilustracyjny (tabele, wykresy, zdjęcia) winien być dołączony na osobnych plikach o rozszerzeniu: jpg, png, tif, bmp, pdf z zaznaczeniem w tekście, w którym miejscu powinien być umieszczony(np. tu włamać tab. 1). Fotografie i ryciny winny być skanowane z rozdzielczością min 72 DPI. W przypadku stosowania materiału ilustracyjnego nieoryginalnego, pochodzącego z innych publikacji, należy uzyskać zgodę na przedruk.
  5. Artykuł powinien być sporządzony w stylu APA.
  6. W zależności od oceny portal podejmuje decyzję, czy artykuł zostanie opublikowany czy nie. Decyzja portalu jest ostateczna.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania tekstów, zmiany tytułów nadesłanych prac.
  8. Autor jest zobowiązany ponadto do przesłania podpisanego oświadczenia, że treść artykułu nie była i nie będzie publikowana w tej formie w innych wydawnictwach oraz że zgadza się na ogłoszenie jej w portalu.
  9. Autorzy nie otrzymują honorarium za opublikowanie pracy.
  10. Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną : kontakt@przelacznaslonsk.pl
o180 Kreatywnie Pozytywnie - Agencja Reklamowa

HOBBY POMYSŁ NA ŚLĄSKI WYPAD

Idealne miejsce na spędzenie aktywnie czasu z gwarancją dodatkowych atrakcji zarówno tych z odrobiną historii (zwiedzanie zamku), widokowych jak i czysto relaksujących po ciężkim tygodniu w pracy.

Gdzie: Chudów koło Gliwic

Cel: Zwiedzanie, relax, wycieczka rowerowa, zloty motocyklowe.

Opis: Idealne miejsce na spędzenie aktywnie czasu z gwarancją dodatkowych atrakcji zarówno tych z odrobiną historii (zwiedzanie zamku), widokowych jak i czysto relaksujących po ciężkim tygodniu w pracy.

ŚLĄSK NA WASZYCH ZDJĘCIACH

Katowice - Muzeum Śląskie
Ciepły weekendowy dzień - zamek Chudów

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE